زندگی نامه توماس ادیسون، بیوگرافی ادیسون، توماس ادیسون