حذف شرط: یک گرم بر سانتمتر مکعب چند پوند بر اینچ مربع است؟ یک گرم بر سانتمتر مکعب چند پوند بر اینچ مکعب است؟