خانه / موسیقی / آهنگ خارجی / the weeknd / متن و ترجمه آهنگ Call out my name از The Weeknd

متن و ترجمه آهنگ Call out my name از The Weeknd

در این قسمت از شما دعوت می کنیم تا آهنگ Call out my name از The Weeknd را از وبسایت baarzesh.net دانلود و گوش کنید. در ضمن متن و ترجمه آهنگ نیز در وبسایت موجود است.

متن و ترجمه آهنگ Call out my name

We found each other
ما همدیگه رو پیدا کردیم

I helped you out of a broken place
من کمکت کردم تا از یه خرابه(شرایط بد) بیرون بیای

You gave me comfort
تو بهم احساس راحتی دادی

But falling for you was my mistake
ولی عاشق تو شدن اشتباه من بود

Call out my name
Call out my name The Weeknd

متن و ترجمه آهنگ

I put you on top, I put you on top
من تو رو بالا گذاشتم(بهت ارزش دادم)

I claimed you so proud and openly
من ادعا کردم تو خیلی مغرور و رکی

And when times were rough, when times were rough
و وقتی که اوضاع وخیم بود

I made sure I held you close to me
من مطمئن می شدم تو رو کنار خودم نگه دارم

So call out my name (call out my name)
پس اسممو صدا بزن

I want you to stay (want you to stay)
من از تو میخوام بمونی

I want you to stay even though you don’t want me
من ازت میخوام بمونی حتی اگه منو نمی خوای

Girl, why can’t you wait? (why can’t you wait, baby?)
دختر،چرا نمی تونی صبر کنی؟(چرا نمی تونی صبر کنی عزیزم؟)

Girl, why can’t you wait ’til I fall out of love
دختر،چرا نمی تونی صبر کنی تا من از عشق بیرون بیام

Won’t you call out my name? (call out my name)
اسممو صدا نخواهی زد؟(اسممو صدا بزن)

Girl, call out my name, and I’ll be on my way and
I’ll be on my—
دختر اسممو صدا بزن و من خواهم آمد

Call out my name
Call out my name The Weeknd

متن و ترجمه آهنگ

I said I didn’t feel nothing, baby, but I lied
من بهت گفتم چیزی حس نمی کنم،عزیزم،ولی من دروغ گفتم

I almost cut a piece of myself for your life
من تقریبا یه قسمت از خودمو واسه زندگی تو بریدم

Guess I was just another pit stop
حدس می زنم من فقط یه ایستگاه توقف دیگه بودم

Til you made up your mind
تا وقتی که ذهنتو آماده کنی

You just wasted my time
تو فقط وقت منو گرفتی

 

You were on top, I put you on top
تو بالا بودی،من تو رو بالا گذاشتم

I claimed you so proud and openly, babe
من ادعا کردم تو خیلی مغرور و رکی

And when times were rough, when times were rough
و وقتی که اوضاع وخیم بود

I made sure I held you close to
من مطمئن می شدم تو رو کنار …نگه دارم

Call out my name
Call out my name The Weeknd

متن و ترجمه آهنگ

So call out my name (call out my name, baby)
پس اسممو صدا بزن (اسممو صدا بزن عزیزم)

So gently, I want you to stay (I want you to stay)
به آرومی،من می خوام بمونی

I want you to stay even though you don’t want me
من ازت میخوام بمونی حتی اگه منو نمی خوای

Girl, why can’t you wait? (girl, why can’t you wait ’til I?)
دختر چرا نمی تونی صبر کنی؟(دختر چرا نمی تونی صبر کنی تا من…؟)

Girl, why can’t you wait ’til I fall out of loving
دختر،چرا نمی تونی صبر کنی تا من از عشق بیرون بیام

Babe, call out my name (say call out my name, baby)
عزیزم،اسممو صدا بزن(بگو عزیزم اسممو صدا بزن)

Just call out my name and I’ll be on my way
فقط اسممو صدا بزن و من خواهم آمد

Girl, I’ll be on my
On my way, all the way
دختر،من خواهم آمد،تمام مسیر

امیدواریم از این آهنگ نهایت لذت را برده باشید.

مطالب مرتبط:

-آهنگTry me  از The Weekndبا ترجمه

-آهنگ more از Usher با ترجمه

-آهنگ One last song از Sam Smith با ترجمه

تنظیم و ترجمه : نویسندگان سایت باارزش

baarzesh.net

سایت باارزش

خرید از سایتهای خارجی ایران شیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.