تعبیر خوابعناوین لذت زندگی

تعبیر خواب کتک کاری

چه شرکتی چه خودرویی وارد میکند

تعبیر خواب کتک زدن حضرت یوسف

اگر در خواب دیدید که کسی را کتک می زنید معنی خواب شما این است که خیر شما به کسی که از شما کتک می خورد می رسد به شزطی که در خواب ناسزا نگویید و فقط طرف را کتک بزنید.

تعبیر خواب کتک زدن همسر چیست

اگر در خواب دیدید که از همسر خود کتک می خورید معنی خواب شما خیانت و سو ء ظن و بددلی است و ان کسی که کتک می زند عامل خیانت است و کتک خورنده گناهی ندارد.

اگر در خواب دیدید که همسر خود را کتک می زدید و از این موضوع خوشحال بودی معنی خواب تو این است که انسان خبیثی به زندگی شما چشم دارد.

تعبیر خواب کتک زدن مرده

اگر در خواب دیدید که با مرده دعوا می کنید و او را کتک می زنید معنی خواب شما این است که خیری از شما به آن مرده می رسد مثلا ممکن است فاتحه ای خوانده باشید و یا برای او خیرات و یا ختم قرآن کرده باشید.

اگر در خواب دیدید که مرده با شما دعوا می کند و شما را کتک می زند معنی خواب شما این است که او برای شما دعای خیر می کند و ممکن از ارثی و یا چیزی از ان مرده به زودی به شما برسد.

تعبیر خواب کتک زدن ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که کسی شما را کتک می زند و به خصوص سیلی در گوش شما می زند معنی خواب این است که حرف بد و سنگینی را از او می شنوی و او می خواهد تو را بی آبرو کند.

تعبیر خواب کتک زدن و بیرون کردن از خانه

اگر در خواب دیدید که کسی را کتک می زنید و از خانه بیرون می کنید و خود تنها در خانه می مانید

معنی خواب شما این است که شما مشکل اعتماد به نفس دارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *