تعبیر خواب

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش
تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش جابر مغربی

دیدن موش صحرایی و خانگی در خواب فرقی ندارد و هر دو به یک صورت معنی می شود.

اگر در خواب دیدی که موشی را گرفته ای معنی این خواب این است که با زنی فاسد و فاسق و گناهکار ازدواج خواهی کرد.

اگر در رختخواب خود موش ببینی معنی این خواب این است که با زنی قصد گناه داری.

اگر در خواب دیدی که موش رختخواب تو را جویدیه و سوراخ کرده است معنی این خواب این است که زن تو با مرد بدی رابطه پیدا می کند و در نهایت زن تو به فساد راضی می شود.

اگر زنی در خواب ببیند که از اندام تناسلی او موش خارج می شود معنی این خواب این است که صاحب فرزند دختری می شود که بدکردار است.

اگر در خواب دیدی که گوشت موش را می خوری معنی این خواب این است که از مال زنی بذکاره به تو سود می رسد و از آن می خوری.

تعبیر خواب موش حضرت یوسف

دیدن موش در خواب به معنی جنگ زن است و به این معنی است که با زنان جنگ می کنی و یا بین زنان جنگ می افتد.

موش در خواب دزدی است که از خانه تو دزدی می کند اگر در خانه خود ببینی دزد شما خانگی است ولی اگر جایی غیر از خانه خود ببینی معنی این خواب این است که دزد شما غریبه است.

تعبیر خواب بچه گوستاو یونگ

تعبیرخواب موش منوچهر مطیعی

موش در خواب دزد است و این دزد ، دزدی خانگی است و بسیاری از معبران آن را زنی دزد و خائن و غیر قابل اعتماد توصیف کرده اند.

اگر کسی در خواب موش ببینید با چنین زنی برخورد خواهد کرد و اگر موش را در خانه خود ببیند معنی خواب این است که این زن در خانه خودش است و یا حضور پیدا می کند.

دیدن سوراخ موش در خواب نشان دهنده این است که مالی از شما برده می شود ولی شما نمی توانید انی موضوع را ثابت کنید که او دزد بوده است و دزد مال شما زنی خائن است.

دیدن موش در اتاق خود نشان از این دارد که زنی در خانه شماست که نباید به او اعتماد کنید.

اگر یک موش از پاچه شلوار شما بیفتد معنی این خواب این است که زنی فاسد را از خود دور خواهید کرد.

خواب موش ابن سیرین

اگر مردی در خواب ببیند که موش از آلت تناسلی او خارج می شود تعبیر این خواب یک دختر بدکردار است که هیچ خیری در او نیست و بیننده خواب صاحب چنین خوابی می شود.

خواب موش از دید لوک اویتنهاو

دیدن موش سفید در خواب نشان دهنده یک ازدواج موفق برای بیننده خواب است.

اگر موش را درون یک تله موش ببینید معنی خواب یک دشمن شکست خورده است.

تعبیر خواب موش اچ میلر

اگر در خواب خود موش سفید دیدید معنی خواب شما این است که در مورد یکی از کارهای روزانه خود نگرانی هایی را دارید.

اگر در خواب دیدید که موش صحرایی گرفته اید معنی خواب شما این است که با یکی از دوستان خود دچار مشکل می شوید.

اگر در خواب دیدید که موش کور می کشید معنی خواب شما این است که در زندگی خود از چیزی ناراحت هستید و در مورد بعضی از مسائل هم نگرانی دارید.

تعبیرخواب سوسک

خواب موش انلی بیتون

دیدن یک موش در یک رویا نشانه اختلاف خانواده و خیانت دوستان است. چیزها دلسرد کننده خواهد بود.

اگر خواب ببینید موش ها از شما فرار می کنند ، نشانه این است که تلاش های شما بیهوده خواهد بود.

اگر دختری در حال دیدن یک موش است ، این نشانه آن است که او دشمنانی پنهان کرده است که او را فریب می دهند. اگر او یک موش را در لباس خود ببیند ، نشانه آن است که با انجام کاری ، خجالت می کشد.

تعبیر خواب موش گوستاو یونگ

اگر در خواب تله موش دیدید معنی خواب شما این است که باید در زندگی محتاط تر باشید.

همه کسانی که نشان می دهند که می خواهند به شما کمک کنند نیتشان خیر نیست.

تله موش می تواند در خواب به بلوغ و بینش و خلاقیت اشاره کند.

اگر در خواب دیدید که تله موش کار می گذارید معنی خواب این است که شما از دشمنان خود زرنگ تر هستید و آنها را با زرنگی گول می زنید.

اگر در خواب دیدید که با تله موش ، موش می گیرید معنی خواب شما این است که از شما سو استفاده می شود.

دیدن سوراخ موش در خواب های شما به این معنی است که بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید.

تعبیر خواب ماهی یوسف پیامبر

تعبیر خواب موش در آستین

اگر در خواب خود مار و موش و سوسک و مارمولک و از این قبیل جانوران را در استین خود ببینی معنی خواب تو دشمن خانگی است.

تعبیر خواب موش و مورچه چیست

اگر در خواب موش و مورچه را با هم دیدید معنی خواب این است که ممکن است دزد به مال حلال شما بزند.

تعبیر خواب موش ابراهیم کرمانی

اگر از گلوی شما در خواب موش بیرون بیاید معنی اش این است که صاحب فرزندی می شوید که پسر است.

اگر از سوراخ بینی تو موش بیرون بیاید معنی این خواب این است که صاحب فرزند دختر می شوی که بدکردار خواهد بود.

اگر از سوراخ مقعد تو موش بیرون بیاید معنی این خواب این است که صاحب فرزند دختر می شوی که فاسد خواهد بود.

اگر از سوراخ گوش تو موش بیرون بیاید معنی این خواب این است که صاحب فرزند دختر می شوی که دارای رفتار ناپسند خواهد بود.

تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب گربه ابن سیرین

تعبیر خواب سگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *