تعبیر خواب

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل ابن سیرین

ابن سیرین معبر بزرگ در مورد تعبیر خواب سیل می گوید:
دیدن سیل در خواب نشان دهنده یک دشمن بزرگ و یا یک پادشاه ستمگر است.
اگر در یک منطقه سردسیر سیل ببینید مفهوم این خواب غم و اندوه برای اهالی آن منطقه است.
اگر در یک منطقه گرمسیر سیل ببینید مفهومش کامل برعکس است و به مردم آن منطقه منفعت و شادی خواهد رسید.
اگر در خواب ببینی که سیل وارد خانه و یا کوچه شما شده است معنی این خواب خوب است و نشان دهنده این است که در کار شما گشایش و فرج رخ خواهد داد.
اگر در خواب دیدی که در حال مقابله با سیل هستی مفهوم این خواب این است که شما با دشمن قوی درگیر می شوید.
اگر در خواب دیدی که در سیل هستی و توانستی که از سیل بیرون بیایی مفهوم این خواب این است که بر دشمن قوی پیروز خواهی شد.

تعبیر خواب سیل آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که سیل امده است و قسمیت از شهر شما را نابود کرده است مفهوم این خواب این است که بیمار می شوید و در رابطه با مسائل کاری و شغلی ضرر زیادی می بینید.

این خواب همچنین خبر می دهد که اتفاقاتی در موقع ازدواج شما رخ می دهد و شما را ناراحت می کند.

مفهوم دیگر سیل در خواب این است که به زودی در اثر اتفاقاتی که می افتد نگرانی و اضطراب به طرف زندگی شما سرازیر می شود و شما باید خود را اماده کنید تا این نگرانی تاثیر منفی در زندگی شما نگذارد.

تعبیر خواب سیل جابر مغربی

اگر در خواب ببینی که در یک منطقه سیل امده است و ان منطقه را ویران کرده است

مفهوم این خواب این است که پادشاه آن منطقه به مردم سود و منفعت می رساند و آنحا را آباد خواهد کرد

تعبیر خواب سیل امام صادق ع

دیدن سیل در خواب چهار مفهوم دارد که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد.

اولین مفهوم دیدن سیل در خواب دشمنی بزرگ است که با شما درگیر می شود.

دومین مفهوم دیدن سیل در خواب پادشاهی است که به مردمش ستم زیادی می کند.

سومین مفهوم دیدن سیل در خواب لشگری است شکست ناپذیر که در همه جا پیروز است.

چهارمین مفهوم دیدن سیل در خواب نیز آمدن بلا و گرفتاری در منطقه ای است که دیده می شود سیل آمده است و باید دفع بلا کرد.

تعبیر خواب سیل آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که سیل امده است و قسمیت از شهر شما را نابود کرده است مفهوم این خواب این است که بیمار می شوید و در رابطه با مسائل کاری و شغلی ضرر زیادی می بینید.

این خواب همچنین خبر می دهد که اتفاقاتی در موقع ازدواج شما رخ می دهد و شما را ناراحت می کند.

مفهوم دیگر سیل در خواب این است که به زودی در اثر اتفاقاتی که می افتد نگرانی و اضطراب به طرف زندگی شما سرازیر می شود و شما باید خود را اماده کنید تا این نگرانی تاثیر منفی در زندگی شما نگذارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *