تعبیر خواب

تعبیر خواب حاملگی

تعبیر خواب حاملگی
تعبیر خواب حاملگی

تعبیر خواب حاملگی آنلی بیتون

اگر دختری مجرد و پاکدامن در خواب ببیند که حامله شده است معنی خواب او این است که اگر غفلت کند به بدختی و رسوایی کشیده می شود.

اگر زنی که متاهل است در خواب ببیند که حامله شده است و در واقعیت حامله نباشد معنی خواب او این است که زندگی آسوده و همراه با آرامشی نخواهد داشت و فرزندانش در آینده حرف او را گوش نمی کنند.

اگر زنی که در واقعیت هم باردار است در خواب ببیند که حامله است معنی خواب او این است که زایمان راحت و بی دردسری را خواهد داشت و درد زایمان او را زیاد اذیت نمی کند.

تعبیر خواب حاملگی امام صادق

اگر در خواب ببینی که حامله هستی و بلافاصله پسری به دنیا بیاوری و در ان لحظه با پسرت صحبت کنی معنی این خواب این است که از دنیا می روی.

اگر در خواب ببینی که دختری به دنیا آورده ای معنی این خواب این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می آید که بزرگ خاندانت خواهد شد.

تعبیر خواب حاملگی ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که شکم او بزرگ شده است مانند زن باردار معنی خواب این است که مال و نعمت دنیا به او ارزانی می شود و هر چه شکم بزرگتر باشد این نعمت و مال هم بیشتر خواهد بود.

اگر در خواب ببینی که بارداری و دختری به دنیا آورده ای معنی این خواب این است که صاحب پسر می شوی و اگر در خواب ببینی که پسر به دنیا آورده ای صاحب فرزند دختر خواهی شد.

تعبیر خواب حاملگی ابراهیم کرمانی

اگر زن پادشاه در خواب ببیند که دختر زاییده است معنی اش این است که پادشاه گنج پیدا می کند یا به عبارتی مالش خیلی بیشتر می شود.

اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است معنی این خواب این است که غمگین و ناراحت خواهد شد.

تعبیر خواب حاملگی  تام چت ویندرا

حاملگی در خواب به زندگی پر بار در بیداری اشاره می کند.

دیدن انسان و حیوانی که حامله است در خواب اشاره دارد به آرزوهایی که باعث زیبا شدن زندگی شما می شود و نور امید را در زندگی تان روشن می سازد.

به عبارتی می توانیم حاملگی را مقدمه ای بدانیم برای رسیدن به موفقیت های فردی بیننده خواب.

با توجه به توضیحات گفته شده معنی این خواب خوب است و به طور کلی اشاره به تحول و زندگی دوباره دارد.

تعبیر خواب حاملگی لیلا برایت

اگر مردی در خواب دید که حامله است معنی خواب او این است که به پول و ثروت زیادی در زندگی خود می رسد و هر چه شکشمش بزرگتر باشد معنی خواب بهتر است.

اگر مردی در خواب دید که دوقلو حامله است معنی خواب این است که از دو جا به او پول می رسد.

تعبیر خواب حاملگی نزدیکان چیست

اگر در خواب ببینی که زنی از نزدیکان حامله است به اندازه ای که شکم او بزرگ باشد به او و بیننده خواب خیر و برکت می رسد.

اگر در خواب دیدید که مردی از نزدیکان شما حامله است معنی خواب خوب نیست و آبروی آن فرد و بیننده خواب در خطر است.

تعبیر خواب حاملگی خود

اگر در خواب بارداری خود را دیدید معنی خواب این است که باید ترس از بارداری را در خود از بین ببرید.

دیدن بارداری خود در خواب نشان دهنده این موضوع است که جنبه ای از وجود شما در حال رشد کردن است.

منوچهر مطیعی می گوید که اگر در خواب دیدید که باردار هستید غمی به مدت ۹ ماه به شما می رسد.

اگر در خواب دیدید که حامله هستید ممکن است معنی خواب این باشد که ایده جدیدی خواهید داشت.

یکی از دلایل دیدن بارداری خود در خواب هم استرس و اضطراب است.

اگر باردار نیستید و در خواب دیدید که باردار شده اید معنی خواب شما این است که وظایف جدیدی بر روی دوش شما گذاشته می شود.

خواب حاملگی منوچهر مطیعی

دیدن حاملگی و زن باردار در خواب به معنی این است که با گناه و بار غم روبرو می شوید.

اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله است معنی این خواب وظیفه ای سنگین است که بر دوش شما می گذارند و شما دوست ندارید آن را قبول کنید و نباید هم قبول کنید.

اگر زنی در خواب ببیند که حامله شده است غمی به او می رسد که به اندازه سخیت وضع حمل او را ناراحت می کند.

دیدن یک زن حامله در کوچه به این معنی است که خبر ناراحت کننده ای به شما می رسد.

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب ماهی یوسف پیامبر

تعبیر خواب بچه گوستاو یونگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *