تعبیر خواب

تعبیر خواب بچه گوستاو یونگ

تعبیر خواب بچه گوستاو یونگ
تعبیر خواب بچه گوستاو یونگ

تعبیر خواب بچه گوستاو یونگ

دیدن بچه یا نوزاد در خواب گرمی و شروع جدید در کاری در زندگی را اشاره می کند.

اگر در خواب دیدید که بچه ای به شما می خندد معنی خواب شما این است که لذت های زیادی در زندگی انتظار شما را می کشد.

اگر در خواب دیدید که فراموش کرده اید که بچه داشته اید معنی خواب شما این است که دوست ندارید گزک دست دیگران بدهید.

اگر در خواب دیدید که بچه ای را بغل کرده اید معنی خواب شما این است که بخشی از زندگی قبلی خود را خیلی دوست داشته اید.

اگر باردار هستید و خواب بچه را دیدید معنی خواب شما این است که نگران فارغ شدن و درد زایمان هستید.

اگر در خواب دیدید که بچه ای گریه می کند معنی خواب شما این است که بخشی از شخصیت شما مورد توجه قرار نگرفته است.

اگر در خواب دیدید که از بچه غافل شده اید معنی خواب شما این است که به خودتان بی توجه هستید.

اگر متاهل هستید و بچه دارید معنی خواب می تواند به نگرانی شما نسبت به آینده فرزندانتان باشد.

تعبیر خواب بچه منوچهر مطیعی

اگر در خواب خود دختر بچه ای را ببینی که در بین فرزندان شما هست ولی در واقعیت این فرزند را نداشته باشید معنی این خواب این است که به زندگی شما نعمت و برکت خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که در بین بچه تان یکی از دختران شما نیست به این معنی است که این دختر بخت بزرگی دارد و طالع خوبی برای او دیده می شود.

تعبیر خواب بچه لیلا برایت

اگر در خواب خود پسر بچه خودتان را ببینید معنی این خواب این است که لحظات خیلی خوب و شادی را در زندگی در پیش خواهید داشت.

به طور کلی دیدن بچه در خواب نشان دهنده این موضوع است که فرصت مناسبی برای انجام کارها خواهید داشت.

اگر در خواب خود بچه لاغری را ببینید معنی این خواب این است که شما دچار مشکلات خواهید شد.

دیدن بچه چاق و تپلی در خواب خیلی خوب است و به این معنی است که شما کارهای خود را به شکلی موفقیت آمیز انجام خواهید داد.

اگر در خواب بچه ای را دیدید که خوابیده است معنی این خواب این است که شما زندگی خیلی خوبی را دارید.

اگر در خواب خود دیدید که بچه ای را می کشید و یا کشته اید معنی این خواب این است که اشتباهی کرده اید و به اشتباه خود پی برده اید.

اگر در خواب دیدید که با بچه ای در حال بازی کردن هستید معنی این خواب این است که در همه کارها موفق هستید.

تعبیر خواب بچه از دید آنلی بیتون

اگر در خواب خود یک پسر بچه را دیدید معنی خواب این است که به زودی ازدواج می کنید البته اگر مجرد هستید ولی اگر متاهل هستید صاحب فرزند خواهید شد.

اگر در خواب خود بچه ای را دیدید که در حال بیرون رفتن است معنی این خواب این است که باید در زندگی شما نظم و انظباط بیشتر رعایت شود.

اگر در خواب خود پسر بچه ای را ببینید که در یک مغازه کار می کند معنی خواب این است که کارهای شما به خوبی انجام می شوند.

اگر در خواب خود یک پسر بچه بازیگوش دیدید معنی خواب این است که برای لذتی زودگذر برای خود دردسر ایجاد می کنید و به خاطر افراطی که در تفریحات خود می کنید مشکلاتی برای شما پیش می آید که با کمی دوراندیشی برایتان به وجود نمی آمد.

تعبیر خواب بچه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که بچه ای را دیگران جایی انداخته اند و شما او را پیدا می کنی معنی این خواب این است که از جایی که فکرش را هم نمی توانید کنید به شما سود و منفعتی به شما می رسد.

اگر در خواب خود بچه سر راهی پیدا کنید از جایی به شما سودی می رسد که فکرش را قبلا نمی کردید.

دیدن کودک زیبا در خواب فرشته است ولی دیدن کودک زشت در خواب مال و ثروت است.

اگر مردی در خواب خود دید که در حال شیر دادن به کودکی است معنی این خواب این است که او زندانی خواهد شد.

اگر در خواب خود دیدید که کودکی در حال اذان گفتن است معنی این خواب این است که این کودک از پدر و مادرش دور می شود.

اگر در خواب خود ببینی که بچه ای را بغل کرده ای معنی این خواب این است که دوست داری که فرزندانت به تو محبت کنند.

اگر در خواب ببینی که فرزندت مرده است معنی این خواب این است که ثروتمند می شوی و عده ای هم معتقدند که از شر دشمن رها می شوی.

خواب بچه لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود فرزندمان را ببینیم معنی خواب خوشبخت شدن است.

اگر در خواب کودک را همراه با مادرش ببینیم معنی خواب داشتن ایام خوب است.

اگر در خواب تعدادی بچه کوچک را ببینیم معنی خواب غم و غصه است.

اگر تعداد خیلی زیاد بچه در خواب ببینیم معنی خواب به فلاکت افتادن است.

دیدن کودکان زیبا روی در خواب شادی و سلامتی است.

اگر در خواب دیدیدیم که یک بچه را کتک می زنیم معنای خواب بی عدالتی ما است.

اگر در خواب بچه ای را دیدیم که می دود معنی خواب نیکبختی است.

اگر دختربچه در خواب ببینیم معنی خواب شادمانی در زندگی است.

اگر در خواب پسر بچه ببینیم معنی خواب ما این است که در بیداری خوشبختی در انتظار ماست.

تعبیر خواب بچه کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب تعداد زیاید بچه دیدید معنی خواب شما زیاد شدن فراوانی و نعمت است.

اگر در خواب یک بچه دیدید معنی خواب این است که خوشبختی در خانه شما را می زند.

اگر در خواب بچه های خودتان را دیدید معنی خواب این است که کمک بزرگی به شما می شود.

اگر در خواب بچه های فامیل را ببینید معنی خواب شما شادی ناخواسته است.

اگر در خواب بچه هایی را ببینید که نمی دانید پدر و مادرشان کیست معنی خواب شما این است که بین فامیل شما مشاجره هایی رخ می دهد.

تعبیرخواب بچه حضرت یوسف

دیدن فرزند پسر در خواب غم و غصه است که از فرزند و عیال به تو می رسد.

تعبیر خواب بچه زشت زاییدن چیست

اگر در خواب دیدید که بچه زشت به دنیا آوردید معنی خواب شما این است که بیمار می شوید و رنج می کشید.

تعبیر خواب بچه پسر در بغل داشتن از دید امام صادق

اگر در خواب دیدید که بچه پسری در بغل دارید معنی خواب شما این است که به شما اندوه و ناراحتی می رسد.

اگر این بچه متعلق به خودتان بود خودتان عامل اندوه هستید.

اگر بچه از دوستان بود انها باعث رسیدن اندوه به شما می شوند.

اگر بچه غریبه بود یعنی ناشناسی باعث می شود به شما ناراحتی برسد.

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب گربه ابن سیرین

تعبیر خواب ماهی یوسف پیامبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *