تعبیر خوابعناوین لذت زندگی

تعبیر خواب انگور یوسف پیامبر

تعبیر خواب انگور یوسف پیامبر

اگر در خواب ببینید که انگور سیاه می خورید و وقت انگور سیاه باشد معنی خواب شما این است که به شما غم و اندوه می رسد ولی اگر در غیر وقت وجود انگور سیاه در بازار این خواب را ببینید معنی خواب شما این است که ترس و بیم به شما می رسد.

به عدد هر انگوری که خورده ای به تو شلاق و تازیانه می زنند.

اگر در وقت انگور سفید ببینی که ان را می خوری معنی خواب تو خیر و برکت و نعمت است و در غیر وقت ان شنیدن سخن خوبی است.

انگور قرمز هم مانند انگور سفید در خواب دیدن است.

تعبیر خواب انگور قرمز بزرگ چیست

دیدن و خوردن انگور قرمز و درشت در خواب خیلی خوب است و به معنی شادی و برکت در زندگی است.

هر چه این انگور بزرگتر باشد برکت زندگی هم بیشتر است.

ابن سیرین دیدن انگور قرمز در خواب را عزت و مقام در دنیا می داند.

اگر در فصل انار ببینی که انار قرمز می خوری معنی خواب تو سودی اندک است.

حضرت دانیال می فرمایند که معنی این خواب این است که بیش از آن چیزی که فکر می کنی

به خیر دنیا می رسی و معانی دیگر این خواب مال و ثروت و زدن حرف های خوب بین مردم است.

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور امام صادق

دیدن انگور سیاه و سفید در خواب سه معنی دارد چه در وقت رسیدن انگور و چه در فصولی که انگور وجود ندارد.

اولین معنی دیدن این خواب این است که صاحب فرزند نیک می شوید.

دومین معنی دیدن این خواب این است که علم فرائض را فرا می گیرد و ان علمی است که چگونگی تقسیم ارث

برمستحقان بوسیله ٔ آن دانسته شود

سومین معنی دیدن این خواب این است که مال حلال به دست می آورید.

معنی فشردن انگور در خواب هم سه چیز است.

اولین معنی دیدن این خواب مال با خیر و برکت است.

دومین معنی دیدن این خواب زیاد شدن نعمت است.

سومین معنی این خواب هم رهایی یافتن از قحطی و بلا است.

تعبیر خواب انگور ابن سیرین

ابن سیرین معتقد است که درخت انگور زنی است بخشنده است و بعضی از معبران هم آن را مردی بزرگ و بخشنده می

دانند ولی خود انگور در خواب فرزندان هستند که به انها دلبستگی داریم و به آنها امید زیادی بسته ایم.

این خواب برای افراد بی تفاوت در زندگی ارث بردن است و به دست آوردن زمین وقفی.

دیدن انگور برای بیمار در خواب شفا یافتن است و برای فقیر این خواب ثروت است و به طور کلی دیدن این خواب حل مشکل

است یعنی هر مشکلی دارید برطرف می شود مثلا اگر مستاجر هستید خانه دار می شوید.

جنبه منفی دیدن انگور در خواب بی خردی و سرمستی در زندگی است.

اگر خواب ببینید که درخت انگور در خانه شما روییده استو شما ثروتمند باشید معنی این خواب سرمستی است و باید

هشیار باشید و ممکن دچار گمراهی شوید.

اگر در فصل تابستان که وقت انگور است ببینید که در حال خوردن انگور سفید هستید معنی این خواب این است که مالی را به دست می آورید ولی به سختی.

اگر در فصل تابستان که وقت انگور است ببینید که در حال خوردن انگور قرمز هستید معنی این خواب این است که مالی کمی را به دست می آورید.

به طور کلی هر انگوری را در خواب ببینید که پوست سختی دارد معنی این خواب این است که مالی را به سختی به دست می آرودی و دیدن انگور با رنگ روشن بر مال حلال دلالت می کند.

دیدن انگوری که آبش تیره است در خواب نشان دهنده مال حرام است.

دیدن انگور سرخ در خواب نشان دهنده رسیدن به عزت و جلال است.

دیدن هر انگوری که رنگ سیاه دارد معنی اش این است که به شما غم و اندوه می رسد.

دیدن هر انگوری که شیرین باشد وسعت روزی و افزایش مال و مقام است.

تعبیر خواب انگور یوسف پیامبر

انگور در خواب از دید جابر مغربی

اگر کسی در خواب ببیند که در حال گرفتن آب انگور با دستگاه آب انگور گیری است معنی خوابش این است که به شخص ستمگر خدمت می کند به شرطی که آن دستگاه از جنس چوب باشد.

اگر کسی در خواب ببیند که در حال گرفتن آب انگور با دستگاه آب انگور گیری است معنی خوابش این است که به شخصی مومن با دین خدمت می کند به شرطی که آن دستگاه از جنس خشت و گل باشد.

اگر کسی در خواب ببیند که در حال گرفتن آب انگور با دستگاه آب انگور گیری است معنی خوابش این است که به شخصی بزرگ و با سیاست خدمت می کند به شرطی که آن دستگاه از جنس خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک باشد.
اگر در خواب ببینید که در حال له کردن انگور در طشت هستید معنی این خواب این است که به زن بزرگی خدمت می کنید.

اگر در خواب ببینید که در حال له کردن انگور در کاسه هستید معنی این خواب این است که به آدم خسیس خدمت می کنید.
اگر در خواب دیدید که انگور را فشار می دهید و سیره آن را جمع می کیند معنی این خواب این است که از طریق خدمتی که به اسنان بزرگی می کنید مال زیادی نصیب شما می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که در حال گرفتن آب انگور با دستگاه آب انگور گیری است همراه با خانواده خود ، معنی این خواب این است که از طرف بزرگی به او و خانواده اش منفعت خوبی می رسد.

خواب انگور خالد بن علی

اگر در خواب خود انگور دیدید معنی خواب شما خیلی خوب است و به دست اوردن روزی حلال معنی می شود.

تعبیر خواب انگور از دید یونگ

اگر در خواب انگور دیدید و یا انگور خوردی معنی خواب شما موفقیت در زندگی و کسب ثروت است.

این خواب بیانگر این است که پاداش تلاش های خود را می گیرد.

همچنین دیدن انگور در خواب های ما بیانگر از خود گذشتگی و جاودانگی برای بیننده خواب است.

اگر در خواب دیدید که انگور جمع می کنید معنی خواب شما این است که قادر به درک تمایلات می شوید.

دیدن درخت انگور در خواب نشان دهنده امید و ایده های خوب است.

خوشه انگور هم به کامیابی و رسیدن به معنویات اشاره می کند.

تعبیر خواب انگور قرمز بزرگ چیست

دیدن و خوردن انگور قرمز و درست در خواب خیلی و خوب است و به معنی شادی و برکت در زندگی است.

هر چه این انگور بزرگتر باشد برکت زندگی هم بیشتر است.

ابن سیرین دیدن انگور قرمز در خواب را عزت و مقام در دنیا می داند.

اگر در فصل انار ببینی که انار قرمز می خوری معنی خواب تو سودی اندک است.

حضرت دانیال می فرمایند که معنی این خواب این است که بیش از آن چیزی که فکر می کنی

به خیر دنیا می رسی و معانی دیگر این خواب مال و ثروت و زدن حرف های خوب بین مردم است.

تعبیر خواب انگور چیدن چیست

چیدن انگور در خواب به معنای سود و منفعت و درک تمایلات در زندگی است.

لوک اویتنهاو دیدن این خواب را به یک جدایی غیر منتظره تعبیر می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *