آهنگ خارجیموسیقی

اهنگ انگيزشی خارجی

در این بخش با مجموعه ای از بهترین اهنگ های انگیزشی خارجی در کنارتون هستیم و امیدواریم با شنیدن و مشاهده ترجمه این اهنگ های پرانرژی و امید بخش در ادامه مسیر خود سریع تر و دقیق تر پیش بروید.

اهنگ انگيزشی خارجی

قبل از دانلود و یا پخش آنلاین مجموعه آهنگ های انگیزشی از شما دعوت میکنم تا ویدیو تاثیرگذار زیر را تماشا فرمایید.

 

دانلود ویدیو | 9 مگابایت

 

لیست پخش و دانلود آهنگ انگیزشی

مجموعه زیر شامل آهنگ های :

 • آهنگ Believer از Imagine Dragons
 • آهنگ Love Myself از Hailee Steinfeld
 • آهنگ Lose Yourself از Eminem

 

اهنگ انگیزشی خارجی اول

آهنگ Believer از Imagine Dragons

دانلود آهنگ کیفیت عالی | 8 مگابایت

 

مشاهده متن و ترجمه آهنگ

[Verse 1]

First things first
اول از همه

I’ma say all the words inside my head
میخوام ھﺮ ﭼﯽ ﺗﻮی ذھﻨﻢ ھﺴﺖ رو ﺑﮕﻢ

I’m fired up and tired of the way that things have been
من از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ داره ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﻢ

The way that things have been
از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ دراه ﻣﯽ اﻓﺘﻪ (ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮه)

Second thing second
در درجه دوم

Don’t you tell me what you think that I can be
بهم ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ

I’m the one at the sail, I’m the master of my sea
من بهترین درﯾﺎ ﻧﻮرد ھﺴﺘﻢ، من ﭘﺎدﺷﺎه درﯾﺎی ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ

The master of my sea
پادشاه دریای خودم

 

[Pre-Chorus]

I was broken from a young age
من از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ام

Taking my sulking to the masses
خشم و اﺧﻤﻢ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ام

…Writing my poems for the few
شعرم را برای افراد خاصی نوشتم…

That looked at me took to me, shook to me, feeling me
که به ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدن، دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻦ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارم ﻣﯿﺪادن، درﮐﻢ ﻣﯿﮑﺮدن

Singing from heart ache from the pain
از رنج ﻗﻠﺒﻢ و از درد ﺧﻮﻧﺪم

Take up my message from the veins
پیامم رو از درون رگ هایم بیرون ﮐﺸﯿﺪم

Speaking my lesson from the brain
آموخته ھﺎﯾﻢ را از درون ﻣﻐﺰم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ

…Seeing the beauty through the
و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ در….

 

[Chorus]

Pain
درد

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

You break me down, you build me up, believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

I let the bullets fly, let them rain
اجازه بده ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ (ﺷﮑﻠﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ)، و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺒﺎرﻧﺪ

My life, my love, my drive, it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

 

[Verse 2]

Third things third
در درﺟﻪ ﺳﻮم

Send a prayer to the ones up above
برای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اون ﺑﺎﻻ ﺳﺖ دﻋﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم (ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ ﮐﺮدم)

All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove
تمام ﺣﺮف ھﺎی ﺗﻨﻔﺮ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ای روح ﺗﻮ را ﺑﻪ آراﻣﺶ رﺳﺎﻧﺪه ﺳﺖ

Your spirit up above
روح ﺗﻮ ﺑﻪ اوج رﻓﺘﻪ ﺳﺖ

 

[Pre-Chorus 2]

I was choking in the crowd
تو این ﺷﻠﻮﻏﯽ ھﺎ داﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺪم

Living my brain up in the cloud
ذهنم ﮐﻪ ﺗﻮی اﺑﺮ ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد

Falling like ashes to the ground
مثل ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ زمین ﻧﺸﺴﺖ

Hoping my feelings, they would drown
امیدوار ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ

But they never did, ever lived, ebbing and flowing
اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ

Inhibited, limited
مهار ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ

Till it broke open and it rained down
تا اینکه شکسته شدن و مثل باران باریدن

…It rained down, like
و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…

Pain
درد

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

You break me down, you build me up, believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

I let the bullets fly, let them rain
اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ (ﺷﮑﻠﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ)، و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ

My life, my love, my drive, it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

[Bridge]

Last things last
در دردﺟﻪ اﺧﺮ

By the grace of the fire and the flames
به لطف آﺗﺶ و ﺷﻌﻠﻪ ھﺎ

You’re the face of the future, the blood in my veins
تو چهرهای از آﯾﻨﺪه ای، ﺧﻮن درون رگ ھﺎی ﻣﻨﯽ

The blood in my veins
خون درون رگ ھﺎی ﻣﻨﯽ

But they never did, ever lived, ebbing and flowing
اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ

Inhibited, limited
مهار و ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ

Till it broke open and it rained down
تا اینکه شکسته شدن و مثل باران باریدند

It rained down, like…
و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…

 

[Chorus]

Pain
درد

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

You break me down, you build me up, believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

I let the bullets fly, let them rain
اجازه بده ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ (ﺷﮑﻠﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ)، و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ

My life, my love, my drive, it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ


 

اهنگ انگیزشی خارجی دوم

آهنگ Love Myself از Hailee Steinfeld

دانلود آهنگ کیفیت عالی | 9 مگابایت

مشاهده متن و ترجمه

Yeah
آره

When I get chills at night
وقتی شبا میلرزم

I feel it deep inside without you, yeah
در اعماق وجودم بدون تو احساسش میکنم

Know how to satisfy
میدونم چجوری راضیش کنم

Keeping that tempo right without you, yeah
بدون تو این ریتم رو ادامه میدم

Pictures in my mind on replay
تصاویر تو ذهنم در حال تکرار شدنه

I’m gonna touch the pain away
می خوام درد رو دور کنم

I know how to scream my own name
من ميدونم چطور اسمم رو داد بزنم

Scream my name
اسممو داد میزنم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم به خودم کمک کنم؟! ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime, day or night
هر موقعی ‘ روز یا شب

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم به خودم کمک کنم؟! ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime that I like
هر وقتی که خوشم بیاد

I love me!
من خودمو دوس دارم

I’ll take it nice and slow
من اونو زیبا و آرام پیش خواهم برد

Feeling good on my own without you, yeah
بدون تو احساس خوبی دارم ، اره

Got me speaking in tongues
باعث میشی جوری صحبت کنم که خودمم نفهمم

The beautiful, it comes without you, yeah
زیبایی، بدون تو میاد، آره

I’m gonna put my body first
من میخواهم که در وهله اول به خودم اهمیت بدم

And love me so hard ’til it hurts
و آنقدر عاشق خودم باشم که آزارم بده

I know how to scream out the words
من میدونم که چجوری کلمات رو فریاد بزنم

Scream the words
کلمات رو فریاد میزنم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

I love me!
من خودم را دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime, day or night
هر موقعی ‘ روز یا شب

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

I love me!
من خودم را دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime that I like
هر وقت که خوشم بیاد

I love me!
من خودمو دوس دارم

Ah, la la la, la la la la la
آه. لا لا لا. لا لا لا لا لا

Anytime that I like
هر موقعی که دوست دارم

I know how to scream my own name
من ميدونم چطور اسمم رو داد بزنم

Scream my name, ooh
اسممو داد میزنم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم به خودم کمک کنم؟! ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime, day or night
هر موقعی ‘ روز یا شب

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم به خودم کمک کنم؟! ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime that I like
هر موقعی که دوست دارم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Ah, la la la, la la la la la
آه. لا لا لا. لا لا لا لا لا

Anytime that I like
هر موقعی که دوست دارم

I love me!
من خودمو دوست دارم


 

اهنگ انگیزشی خارجی سوم

آهنگ lose yourself از Eminem

دانلود آهنگ کیفیت عالی | 12 مگابایت

برای مشاهده متن و ترجمه آهنگ lose yourself اینجا کلیک کنید.


آهنگ بیس دار شاد

‫82 دیدگاه ها

 1. سلام و عرض ادب بزرگوار
  لطفا آهنگ لهوی و مناسب مجالس رقص و خواننده زن نگذارید گناه جاری محسوب میشه 🙏

  1. تنها گناهی که خدا ازش نمیگذرد حق الناس است که به وفور انجامش می دهید

   1. سلام و عرض ادب بزرگوار
    لطفا آهنگ لهوی و مناسب مجالس رقص و خواننده زن رو خیلی بگذارید هیچ گناه جاری محسوب نمیشه و برو عزیزِ دلِ برادر حال و هولِ خود را بکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *