post maloneآهنگ خارجیموسیقی

آهنگ Die For Me از پست مالون

با متن و ترجمه و همچینین دانلود آهنگ Die For Me از پست مالون ، هالزی و فیوچر در خدمتون هستیم .

آهنگ Die For Me از پست مالون

متن و ترجمه ی آهنگ Die for me

[Intro:فیوچر و پست مالون]

Oh yeah, oh yeah, oh yeah
اوه آره ، اوه آره ، اوه آره

Yeah, you’d die for me
آره ، تو برای من میمیری

Said you’d die, said you’d die
گفتی میمیری ، گفتی میمیری

But you lied, you lied to me
ولی دروغ گفتی ، تو به من دروغ گفتی

 

[Chorus: پست مالون]

Said you’d take a bullet, told me you would die for me
گفتی بخاطر تو از خودم میگذرم ، بهم گفتی برام‌ میمیری

I had a really bad feeling you’d been lying to me
من احساس واقعا بدی داشتم تو داشتی بهم دروغ می گفتی

We were on the low, but you were getting high with me
ما اون پایین پایینا بودیم ولی تو با من بالا میرفتی( بالا رفتن اینجا معنی نئشه کردن میده)

When it’s past 11, that’s a different side I see
وقتی ساعت از ۱۱ گذشته، من طرف دیگه ی قضیه رو میبینم

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me
گفتی که برام میمیری، برام میمیری،برام میمیری

But you lied to me, you lied to me, you lied to me
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی،بهم دروغ گفتی

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me
گفتی که برام میمیری، برام میمیری،برام میمیری

But you lied to me, you lied to me, you lied to me
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی،بهم دروغ گفتی

 

[Verse 1: پست مالون]

It was love at first sight, felt like you were chosen (oh)
عشق در نگاه اول بود. حس کردم تو خودشی

But that blood in your veins, yeah, I know it’s frozen (it’s so cold)
(ولی اون خون توی رگات رو میدونم که یخ زده است (خیلی سرده

Got no patience no more (no)
دیگه بیشتر از این صبر ندارم

Been waitin’ too long (yeah)
مدت زیادیه که صبر کردم

You hid that shit away and I was the last one to know, **** (ayy)
تو اونو قایم کرده بودی و من اخرین نفری بودم که فهمیدم هرزه

I heard you comin’ in, I was lyin’ there awake
شنیدم که داری میای تو، من در حالی که دراز کشیده بودم بیدار بودم

Didn’t know that it was you, got the gun right out the safe (damn)
نمیدونستم که اون تو بودی، تفنگ رو از حالت ضامن خارج کردم

Remember when you got my *** arrested (wow)
یادته وقتی باعث شدی زندونیم کنن؟

At least when I was in jail, I got some rest in (yeah)
حداقل وقتی تو زندون بودم تونستم یکم استراحت کنم

 

[Pre-Chorus: پست مالون]

Ooh, I surrender (ayy), time to forget ya (ayy)
اوه من دیگه تسلیم میشم. وقتشه فراموشت کنم

I’m too tired to forgive ya (ayy), it’s too hard on my liver (ayy)
من خیلی واسه فراموش کردنت خستم. خیلی واسم سخته

And you know (ayy) it’s all (ayy) over now
و میدونی که الان دیگه همه چی تموم شده 

All your friends (ayy), you know (ayy) they sold you out
میدونی که همه دوستات فروختنت

 

[Chorus:پست مالون و فیوچر]

Said you’d take a bullet, told me you would die for me
گفتی سپر بلای من میشی ، بهم گفتی برام‌ میمیری

I had a really bad feeling, you’d been lying to me
من احساس واقعا بدی داشتم تو داشتی بهم دروغ می گفتی

We were on the low, but you were getting high with me
ما اون پایین پایینا بودیم ولی تو با من بالا میرفتی( بالا رفتن اینجا معنی نئشه کردن میده)

When it’s past 11, that’s a different side I see
وقتی ساعت از ۱۱ گذشته، قضیه فرق داره. میفهمم

(Said you’d die for me(x3
گفتی که برام میمیری،برام میمیری، برام میمیری(مرگ، مرگ، مرگ)

But you lied to me, you lied to me, you lied to me (lie, lie, lie)
(ولی تو به من دروغ گفتی، به من دروغ گفتی، به من دروغ گفتی(دروغ، دروغ، دروغ

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (die, die, die)
(گفتی که برام میمیری،برام میمیری، برام میمیری(مرگ، مرگ، مرگ

But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (you lied, yeah)
(ولی تو به من دروغ گفتی، به من دروغ گفتی، به من دروغ گفتی(تو دروغ گفتی، اره

 

[Verse 2: فیوچر]

It was a VIP, happened to be one of my best nights
یه اتاق vip (خصوصی بود). یکی از بهترین شب های عمرم شد

9 a.m., I came from out the club, it was daylight
۹ صبح ، من از کلوپ بیرون اومدم ، روز شده بود

Got a bad girl, I was treating her too nice

Caught you being vulnerable, that ain’t what I need

You just sold your soul, girl, quit crying

From your passport, it looks like you lying (know you cold)
(پاسپورتت، بنظر میرسه داری دروغ میگی (میدونی که سردی

You broken down by your past, don’t deny it (you know I know)
(گذشتت تورو شکونده، انکارش نکن (میدونی که میدونم

Your ex called, you was vulnerable, you flying, nah (flying)
(دوست دختر قبلیت زنگ زد،تو در معرض آسیب بودی،داری پرواز میکنی(پروازمیکنی

Wasn’t on the best of terms, girl, I was trying (I was trying on ya)
(با هم دیگه خیلی خوب نبودیم دختر، ولی من داشتم تلاشمو میکردم (برای تو تلاش میکردم

I did everything to reach out to you (I was reaching out)
(هر کاری کردم که بتونم بهت برسم(باهات ارتباط داشته باشم

متن و ترجمه آهنگ دای فور می از پست مالون

Said you never had me caught up in no drama (No drama)
(گفتی که هیچوقت نمیخوای منو قاطی دراما کنی(دراما نه

I done ran into my karma (I done ran)
(دیگه نمیخوام به کارما برسم (دیگه نمیخوام

Said you’d take a bullet, told me you would die for me
گفتی سپر بلای من میشی ، بهم گفتی برام‌ میمیری

I had a really bad feeling, you’d been lying to me
من احساس واقعا بدی داشتم تو داشتی بهم دروغ می گفتی

We’d been on the low, but you were getting high with me (you was high)
ما اون پایین پایینا بودیم ولی تو با من بالا میرفتی( تو بالا بودی)

When it’s past 11, that’s a different side I see
وقتی ساعت از ۱۱ گذشته، قضیه فرق داره. میفهمم

(Said you’d die for me(x3
گفتی که برام میمیری، برام میمیری،برام میمیری

But you lied to me, you lied to me, you lied to me (I know you’re lying)
ولی تو به من دروغ گفتی، به من دروغ گفتی، به من دروغ گفتی

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (oh yeah)
گفتی که برام میمیری، برام میمیری،برام میمیری

But you lied to me, you lied to me, you lied to me
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی،بهم دروغ گفتی

[Verse 3: هالزی]

Settle down, I’ll spell it out, it’s simple enough
اروم بشین، واست اسپلش میکنم، به اندازه کافی آسون هست

I came around, I figured out, should follow my gut
من اومدم، خودم حلش کردم (فهمیدم)، باید به حرف دلم گوش میدادم

I don’t play anymore, I went through your phone
دیگه بیشتر از این بازی نمیکنم، گوشیتو نگاه کردم

And caught the girls in your DMs’ and took all them home
و دخترای توی دی اماتو دیدم که همشونو بردی خونه

And I know it’s been a while since the last time you heard from me
و میدونم یه مدتی گذشته از اخرین بازی که از من شنیدی

Grew into a savage and that’s why they gave this verse to me
و من (تو این مدت که با هم حرف نزدن) به یه وحشی تبدیل شدم بخاطر همین هم تو این اهنگ این ورس رو به من دادن 

Turns out it shows ’cause they turn out at shows
معلوم شد تو کنسرت هات اون کارارو(خیانت) میکردی چونکه دخترا میومدن اونجا

I sold 15 million copies of a break-up note
من ۱۵ میلیون کپی از یه اهنگ راجب جداییم فروختم

Brought some strangers in our beds
چندتا غریبه رو اوردی تو تختمون

And now you lost your right to privacy
الان کل خلوت محرمانه بودن رو از دست دادی 

Spilling all our secrets when you thought they’d probably die with me
کل راز هامونو فاش کردی وقتی فکر میکردی که اون راز ها با من میمیرن

You know you f___ love it on the low
میدونم که اون پایینارو دوست داری

And you don’t have to say I’m crazy ’cause I know
و لازم نیست بهم بگی که دیوونم چونکه میدونم

Nothing’s changed though
هیچی تغییر نکرده 

 

[Chorus: پست مالون و هالزی ]

Said you’d take a bullet, told me you would die for me
گفتی سپر بلای من میشی ، بهم گفتی برام‌ میمیری

I had a really bad feeling you’d been lying to me
من احساس واقعا بدی داشتم تو داشتی بهم دروغ می گفتی

We were on the low, but you were getting high with me
ما اون پایین پایینا بودیم ولی تو با من بالا میرفتی( بالا رفتن اینجا به معنی نئشه شدن)

When it’s past 11, that’s a different side I see
وقتی ساعت از ۱۱ گذشته، قضیه فرق داره. میفهمم

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me
گفتی که برام میمیری، برام میمیری،برام میمیری

But you lied to me, you lied to me, you lied to me
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی،بهم دروغ گفتی

(Said you’d die for me(x3
گفتی که برام میمیری، برام میمیری،برام میمیری

But you lied to me, you lied to me, you lied to me
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی،بهم دروغ گفتی

آهنگ Die For Me از پست مالون

پخش آنلاین آهنگ Die For Me از پست مالون :

دانلود آهنگ کیفیت عالی | 9 مگابایت

آهنگ How Do You Sleep از سم اسمیت

پلی لیست بهترین اهنگ های ایرانی
آرش APآرمین زارعی
آرون افشارآصف آریا
احسان خواجه امیریاحمد سعیدی
احمد سلواشوان
افشین آذریامو بند
امید آمری امید جهان
امید حاجیلی امیرعباس گلاب
امیر عظیمی امیرحسین آرمان
امیر علی امین بانی
امین رستمی ایهام
ایمان غلامی بابک جهانبخش
ایوان بندبنیامین بهادری
بابک مافیبهنام صفوی
پازل بندبهنام بانی
پویا بیاتیحامد زمانی
حامد برادرانحجت اشرف زاده
حامد همایونحمید عسگری
حسین توکلیحمید هیراد
حمید حامیرامین بی باک
راغبرضا بهرام
رستاک حلاجروزبه بمانی
رضا شیریرضا صادقی
رضا یزدانیزانیار خسروی
روزبه نعمت الهیسهراب پاکزاد
سامان جلیلیسیروان خسروی
سیامک عباسیسینا سرلک
سینا پارسیانشاهین بنان
سینا درخشندهشهرام شکوهی
سینا شعبانخانیعلی اصحابی
شهاب مظفریعلی زند وکیلی
شهرام ناظریعلی عبدالمالکی
علی خدابندهعلی یاسینی
علی سفلیعلیرضا پویا
علی لهراسبیعلیرضا طلیسچی
علیرضا افتخاریعماد طالب زاده
علیرضا روزگار فاضل دریس
علیرضا قربانیفرزاد فرزین
فرزاد فرخکامران مولایی
فریدون آسراییگروه سون
گرشا رضاییماکان بند
مازیار فلاحیمحسن ابراهیم زاده
ماهان بهرام خانمحسن یگانه
مجید خراطهامحمد علیزاده
محسن چاوشیمحمد معتمدی
محمد اصفهانیمحمد گلزار
محمد لطفیمرتضی اشرفی
محمدرضا شجریانمسعود صابری
مرتضی پاشاییمسیح
مسعود صادقلومهدی احمدوند
مهدی آذرمهدی مقدم
مهدی جهانیمهدی یغمائی
مهدی یراحیمهران مدیری
مهراد جممیلاد بابایی
مهرزاد امیرخانیناصر زینعلی
ناصر پورکرمهمایون شجریان
هوروش بندندیم
یوسف زمانی

نوشته های مشابه

‫9 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *