Ed sheeranآهنگ انگلیسیآهنگ خارجیآهنگ مللموسیقی

آهنگ Cross me از Ed Sheeran

آهنگ cross me از ed sheeran جدیدترین آهنگ این خواننده ی معروف و پر فروش مارکت موسیقی دنیا است.
آهنگ کراس می اد شیرن ریتم تندی دارد و متن آهنگ آن نیز در مورد علاقه او به عشقش علی رغم مشکلات موجود می باشد.
حال در این پست از سایت باارزش با دانلود آهنگ ed sheeran cross me بهمراه متن آهنگ ، معنی و ترجمه ی فارسی آن همراهتان خواهیم بود.

آهنگ Cross me از Ed Sheeran

ترجمه ی cross me از ed sheeran

Cross me, anything she needs, she can call me

 با من طرفِ ، هرچیزی که لازم داره ، میتونه از من بخواد

Don’t worry ’bout her, that’s my seed, that’s all me

نگران اون نباش، اون مثل دخترمه، او همه چی منه

Just know, if you cross her, then you cross me

فقط بدون، اگه تو با اون مخالفت کنی ، با من طرفی

Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

با من طرفی ، با من طرفی ، اگه تو، اگه تو، اگه تو، اگه تو

It’s Fred again

این فرد(تهیه کننده موسیقی) هست دوباره

Anything she needs, she can call me

هرچیزی که او نیاز دارد ، می تونه با من تماس بگیره

Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me

نگرانش نباش، اون مثل دخترمه، او همچیه منه

Just know, if you cross her, then you cross me

فقط بدون، اگه با اون در بیافتی بعدش با من طرفی

Cross me, cross me, if you, if

با طرفی ، با من طرفی ، اگه تو ، اگه

And she ain’t messin’ with no other man

و او [تا به حال] با هیچ مرد دیگری نبوده

And me and her have something different

و من و اون یه چیزهای متفاوتی داریم

I really need all you to understand

من واقعا نیاز دارم که تو کاملا بفهمی

That nobody’s comin’ close

که هیچ کسی نزدیک نمی شه(اون)

آهنگ کراس می اد شیرن

And I don’t ever wanna run around

و من هیچ وقت نخواستم دورش بپلکم

I spent my youth jumpin’ in and out

تمام جوانیم رو برای با اون بدون خرج کردم

You know I f___ love her now

می دونی که الان من خیلی عاشقشم

Like nobody ever could

[که] هیچ کسی تاحالا نتونسته

And you know I stay trippin’, am I crazy? Oh, no

و تو می دونی که من هنوزم درگیرش هستم ، آیا دیوانه ام؟ اوه، نه

I’m stickin’ with my baby, for sure

من و عشقم بهم چسبیدیم (از هم جدا نمیشیم)، قطعا

Together, or solo

باهم، یا تنها(کنار هم باشیم یا از هم فاصله مکانی داشته باشیم)

It doesn’t matter where we are, oh no, no

مهم نیست که ما کجاییم، اوه نه ، نه

So, if you hear about my lady, just know

پس، اگه تو درباره خانومم شنیدی، فقط بدون

That she ain’t the one to play with, oh no

که اون کسی نیست که بازی کنه، اوه نه

And I’ll be standin’ so close

و من خیلی نزدیک ایستاده ام

So you know that, ayy

پس تو اینو می دونی، آی

Anything she needs, she can call me

هرچیزی که نیاز داره ، می تونه با من تماس بگیره

Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me

درباره او نگران نباش، اون مثل دخترمه، او همچیه منه

Just know, if you cross her, then you cross me

فقط بدون، اگه با اون در بیافتی ، با من طرفی

Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

با من طرفی ، با من طرفی، اگه تو، اگه تو، اگه تو، اگه تو

If you cross her, then you cross me

اگه با اون در بیافتی ، با من طرفی

آهنگ جدید ed sheeran

And nobody’s comin’ close, yeah

و هیچکس نزدیک نمی شود، آره [نزدیک او]

And I think that you should know that

و من فکر می کنم که تو باید اینو بدونی

If you cross her

اگه با اون دربیافتی

(Anything she needs, she can call me)

(هرچی که نیاز داره، می تونه منو صدا کنه)

Then you cross me

بعدش با من طرفی

(Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me)

(درباره او نگران نباش، اون از وجودمه، او همه چیز منه)

So come on, and let it go

پس کوتاه بیا، و بزار بره

Oh, I think that you should know

اوه، من فکر می کنم که تو باید بدونی

That she ain’t messin’ with no other man

او با هیچ مرد دیگری نبوده

Now, what you not gon’ do

الان تنها کاری که نباید بکنی

Is stand there, crouched for me, like you got kung-fu

اینه که اونجا بایستی ،مثل اونایی که کونگ فو بلدن برام تعظیم کنی

Death stare, cross-arm , runnin’ your mouth like a faucet

زل زدی تو چشام، برام فیگور گرفتی و دهنت مثل یه شیر آب باز میمونه(زیاد حرف میزنی)

But you don’t know that my girl been doin’ CrossFit

اما تو نمی دونی که دوست دختره من کراسفیت کار کرده

Pew, kung pow, hit your a__ with a cross kick

پیو، کانگ پو، با لگد میزنتت

Pulling hair out, wear you out, you exhausted

موهاتو میکشه ، لباساتو پاره پوره میکنه ، تویه درب و داغون رو

Know she gonna slide anytime you b___ talk shit

میدونید که همیشه دخل شما عوضی هایی که زیاد چرت و پرت میگین رو میاره

دانلود آهنگ cross me

Keep a lil’ blade in her fuckin’ lip gloss kit, ayy

یه خنجر توی کیف آرایش لعنتیش نگه می داره ، اییی

No one say “Hi” to me without her

بدون اون کسی بهم سلام نمیده

Better pay your respect to the queen

بهتر که به ملکه احترام بزاری

Better do that shit without a flirt

بهتر این [کارو] بدون ادا و اطوار انجام بدی

Gotta respect the HBIC

باید بهش احترام بزاری

Couple of things that you need to know

چند چیز هست که بهتره بدونی

If you still wanna be friends with me

اگه هنوز می خوای با من دوست بمونی

Just know if you cross her, then you cross me

فقط بدون اگه باهاش بد تا کنی ، با من طرفی

Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

با من طرفی، با من طرفی، اگه تو، اگه تو، اگه تو، اگه تو

If you cross her

اگه با اون بد تا کنی

(Anything she needs, she can call me)

(هرچی که نیاز داره، می تونه منو صدا کنه)

Then you cross me

اونوقت با من طرفی

(Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me)

(نگران اون نباش، اون از وجودمه، او همه چیز منه)

And nobody’s comin’ close, yeah

و هیچکس نزدیک نمیشه، آره [نزدیک او]

آهنگ کراس می

And I think that you should know that

و من فکر می کنم که تو باید اینو بدونی

If you cross her

اگه با اون بد تا کنی

(Anything she needs, she can call me)

(هرچی که نیاز داره، می تونه منو صدا کنه)

Then you cross me

اونوقت با من طرفی

(Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me)

(نگران اون نباش ، اون از وجودمه، او همه چیز منه)

So come on, and let it go

پس کوتاه بیا، ولش کن بره

Oh, I think that you should know

اوه، من فکر می کنم که تو باید بدونی

She stay trippin’, and she crazy, oh no

اون هنوز فکرش پیش منه ، و اون دیوونه اس، اوه نه

Quit messin’ with my baby, for sure

از اذیت کردن عشق من دست بکش، قطعا

آهنگ جدید ed sheeran بنام cross me

Together, or solo

باهم، یا تنها

It doesn’t matter where we are, oh no, no

مهم نیست که ما کجاییم، اوه نه ، نه

So if you hear about my lady, just know

پس اگه درباره خانومم شنیدی، فقط بدون

That she ain’t the one to play with, oh no

که اون کسی نیست که بازیش بدی، اوه نه

And I’ll be standin’ so close

و من خیلی نزدیک ایستاده ام

So you know that

پس تو اینو می دونی

If you cross her

اگه با اون مخالفت کنی

(Anything she needs, she can call me)

(هرچی که نیاز داره، می تونه منو صدا کنه)

Then you cross me

بعدش با من طرفی

(Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me)

(درباره او نگران نباش، اون از وجودمه، او همه چیز منه)

And nobody’s comin’ close, yeah

و هیچکس نزدیک نمیشه، آره [نزدیک او]

And I think that you should know that

و من فکر می کنم که تو باید اینو بدونی

ترجمه ی آهنگ cross me

If you cross her

اگه با اون بد تا کنی

(Anything she needs, she can call me)

(هرچی که نیاز داره، می تونه منو صدا کنه)

Then you cross me

اونوقت با من طرفی

(Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me)

(درباره اون نگران نباش، اون از وجودمه، اون همه چیز منه)

So come on, and let it go

پس کوتاه بیا، و بزار بره

Oh, I think that you should know

اوه، من فکر می کنم که تو باید بدونی

If you cross her

اگه با اون در بیافتی

Then you cross me

بعدش با من طرفی

Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me

نگران اون نباش، اون مثل دخترمه، او همچیه منه

Just know, if you cross her, then you cross me

فقط بدون، اگه با اون مخالفت کنی ، با من طرفی

Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

با من طرفی ، با من طرفی، اگه تو، اگه تو، اگه تو، اگه تو

Oh yeah

اوه آره

 

دانلود ویدیو | 17  مگابایت

پخش آنلاین آهنگ کراس می اد شیرن :

دانلود آهنگ کیفیت عالی | 6  مگابایت


آهنگ I Don’t Care از Ed Sheeran و جاستین بیبر آهنگ perfect از ed sheeran آهنگ shape of you از ed sheeran

‫7 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *